Фінансовий звіт/кошторис

Фінансово-господарська діяльність

 1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником з урахуванням пропозицій закладу освіти.
 2. Заклад освіти проводить фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів.

Фінансова автономія закладу освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затвердженого кошторису обсягів, зокрема на:

 • формування структури закладу освіти, мережі класів структурних підрозділів та його штатного розпису;
 • оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
 • оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти;
 • оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
 • укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.
 1. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути:

 • доходи від надання платних освітніх та інших послуг;
 • благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
 • гранти;
 • кошти від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти відповідно до затвердженого кошторису.

Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

 1. У закладі освіти може бути створений фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку закладу освіти в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється закладом освіти згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

 1. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
 2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа.

Заклад освіти самостійно веде бухгалтерський облік.

Керівник закладу являється розпорядником коштів нижчого рівня третього ступеня.

Заклад освіти відповідно до вимог чинного законодавства України відноситься до неприбуткових організацій і не є платником податків на прибуток.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 1. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.
 2. Звітність про діяльність закладу освіти відбувається відповідно до чинного законодавства.